مهارت های دیپلم طراحی صفحات وب

نام دوره آموزشي تعداد واحد كد استاندارد شهریه با 20 درصد تخفیف
کاربر رایانه 8 3/0/1/24/42-3 ريال 2,920,800
کاربر نرم افزار اداری 6 4/1/24/42-3 ريال 2,255,200
طراح گرافیک رایانه ای 5 3/1/51/66-1 ريال 3,080,000
 طراحي مقدماتي صفحات وب 4.5  3/1/43/66-1 ريال 3,432,000
رايانه كار Visual Interdev 3 3/1/45/61-1 ريال 1,932,800
 رايانه كار Dream Weaver 1.5  3/1/48/61-1 ريال 1,144,000
رایانه کار ciw 7.5 3/1/57/26-0 ريال 4,812,000
کارور Flash MX 2.5  3/1/46/61-1 ريال 94,400
جمع 38 ريال 19,671,200