مهارت های دیپلم تولید چندرسانه ای

نام دوره آموزشي تعداد واحد كد استاندارد شهریه با 20 درصد تخفیف
کاربر رایانه 8 3/0/1/24/42-3 ريال 2,920,800
کاربر نرم افزار اداری 6 4/1/24/42-3 ريال 2,255,200
طراح گرافیک رایانه ای 5 3/1/51/66-1 ريال 3,080,000
 رایانه کار تدوین فیلم و صدا 5  2/1/51/63-1 ريال 3,030,400
رایانه کار Director MX 2 2/1/47/61-1 ريال 1,299,200
 تولید چند رسانه ای Authorware 2.5  2/1/87/84-0 ريال 1,561,600
شهروند الکترونیک 2 2/5/1/24/42-3 ريال 1,937,600
کارور Flash MX 2.5 3/1/46/61-1 ريال 94,400
جمع 33 ريال 16,179,200